Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 21-04-2021

MTÜ Circular Economy Estonia, registrikood, 80554646, aadress Põllu tn 3, Pärnu, Pärnumaa 80029 (edaspidi Materjalivoog) haldab online materjaliringluse platvormi materjalivoog.ee (edaspiti Platvorm), mille vahenduselt antakse Platvormi ettevõtjatest kasutajatele võimalus osta ja müüa materjale ning kasutada muid Platvormi teenuseid. 

Materjalivoog töötleb Platvormi kasutajate isikuandmeid vastavalt seaduses kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Platvorm küpsiseid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele.

Materjalivoog kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Platvormi registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress; ettevõtte nimi, registrikood, KMKR number);
  • Platvormi teenuste kasutamisel (müügi- või ostupakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja arveldusarvenumber, maksehäire algus- ja lõpukuupäev, viivituses olev summa, kavandatavad ja teostatavad tehingud, mh teave kasutaja aktiivsete, edukalt/mitteedukalt lõppenud, pooleliolevate, ülespaneku ootel ning tühistatud müügipakkumiste kohta. Lisaks teave aktiivsete ostupakkumiste, ostetud esemete, jälgitavate esemete ja mitteedukalt lõppenud pakkumiste kohta;
  • Muul viisil Platvormi kasutamise teel saadud andmed nagu näiteks Platvormi vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega, kasutaja poolt tehtud postitused, kasutaja tegevuste logi, Platvormis esitatud päringud ja otsingud, andmed teenuse kasutamise seadme kohta, analüütilised andmed kasutaja poolt Platvormil tehtud müügitehingute, pakkumiste, müügikäibe ja allahindluse kohta.

Isikuandmete avaldamine Materjalivoole on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Platvormi teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Materjalivoole Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Materjalivoog kasutajale teenust osutada.

Materjalivoog töötleb Platvormi kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • Platvormi kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • Platvormi kasutaja poolt Materjalivoole antud nõusoleku alusel;
  • Materjalivoole kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Materjalivoo õigusliku huvi alusel. Näiteks on Materjalivool õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Materjalivoog kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas ning kasutajalepingus sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Platvormi teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Platvormi analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Platvormi ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Platvormi teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning kasutajalepinguga.

Materjalivoog kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Materjalivoog võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, inkasso teenusepakkujale krediidiotsuse tegemiseks, Portaali vahendusel sõlmitud tehingu teisele poolele, Circular Economy Estonia MTÜ kuuluvatele teistele ühingutele.

Lisaks võib Materjalivoog edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist.

Materjalivoog on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate isikuandmeid säilitatakse kogu lepingulise õigussuhe ehk kasutajalepingu kehtivusaja jooksul. Kasutajalepingu lõppemisel ja lepinguga seotud seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaja möödumisel vastava kasutaja isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse. Kasutajalepingu lõpetamiseks ja kasutajakonto sulgemiseks on kasutajal 2 võimalust: kasutaja saab ise kasutajakonto sulgeda logides sisse oma kasutajakontole või võttes ühendust klienditoega aadressil xx@xx.ee

Küpsised