Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 14-06-2021

Materjalivoog OÜ, registrikood, 12968913 aadress Toominga tn 11 Tartu, Tartuma 50112, Eesti (edaspidi Materjalivoog) haldab online materjaliringluse platvormi materjalivoog.ee (edaspiti Platvorm), mille vahenduselt antakse Platvormi ettevõtjatest kasutajatele võimalus osta ja müüa materjale ning kasutada muid Platvormi teenuseid. 

Materjalivoog töötleb Platvormi kasutajate isikuandmeid vastavalt seaduses kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Platvorm küpsiseid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele.

Materjalivoog kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Platvormi registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress; ettevõtte nimi, registrikood, KMKR number);
  • Platvormi teenuste kasutamisel (müügi- või ostupakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja arveldusarvenumber, maksehäire algus- ja lõpukuupäev, viivituses olev summa, kavandatavad ja teostatavad tehingud, mh teave kasutaja aktiivsete, edukalt/mitteedukalt lõppenud, pooleliolevate, ülespaneku ootel ning tühistatud müügipakkumiste kohta. Lisaks teave aktiivsete ostupakkumiste, ostetud esemete, jälgitavate esemete ja mitteedukalt lõppenud pakkumiste kohta;
  • Muul viisil Platvormi kasutamise teel saadud andmed nagu näiteks Platvormi vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega, kasutaja poolt tehtud postitused, kasutaja tegevuste logi, Platvormis esitatud päringud ja otsingud, andmed teenuse kasutamise seadme kohta, analüütilised andmed kasutaja poolt Platvormil tehtud müügitehingute, pakkumiste, müügikäibe ja allahindluse kohta.

Isikuandmete avaldamine Materjalivoole on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Platvormi teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Materjalivoole Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Materjalivoog kasutajale teenust osutada.

Materjalivoog töötleb Platvormi kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • Platvormi kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • Platvormi kasutaja poolt Materjalivoole antud nõusoleku alusel;
  • Materjalivoole kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Materjalivoo õigusliku huvi alusel. Näiteks on Materjalivool õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Materjalivoog kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas ning kasutajalepingus sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Platvormi teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Platvormi analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Platvormi ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Platvormi teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning kasutajalepinguga.

Materjalivoog kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Materjalivoog võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, inkasso teenusepakkujale krediidiotsuse tegemiseks, Portaali vahendusel sõlmitud tehingu teisele poolele, Materjalivoog OÜ kuuluvatele teistele ühingutele.

Lisaks võib Materjalivoog edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist.

Materjalivoog on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate isikuandmeid säilitatakse kogu lepingulise õigussuhe ehk kasutajalepingu kehtivusaja jooksul. Kasutajalepingu lõppemisel ja lepinguga seotud seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaja möödumisel vastava kasutaja isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse. Kasutajalepingu lõpetamiseks ja kasutajakonto sulgemiseks on kasutajal 2 võimalust: kasutaja saab ise kasutajakonto sulgeda logides sisse oma kasutajakontole või võttes ühendust klienditoega aadressil info@materjalivoog.ee

Küpsised

Materjalivoog OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Materjalivoog OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et: võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; muuta veebilehe kasutuskogemust Kliendile mugavamaks; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Küpsiseid kasutatakse kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena.

Materjalivoog OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel; reklaamiküpsiseid kasutatakse Külastajale sobilike materjalide edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu veebilehel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Materjalivoog OÜ partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Materjalivoog OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Juhul, kui Külastaja ei soovi veebilehel küpsiste kasutamist lubada, võib ta need enda veebilehitseja seadetes blokeerida, kasutada privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada, kasutades veebilehitseja teenusepakkuja poolt antud juhiseid.

Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta võib leida järgnevatelt lehekülgedelt:

Chrome
Safari
iOS
Firefox
Internet Explorer

Enamik veebilehitsejaid küsivad küpsiste kasutamiseks luba. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Materjalivoog OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab éttevõte Andmesubjekte www.materjalivoog.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Materjalivoog OÜ veebilehte www.materjalivoog.ee olete privaatsustingimustega tutvunud ja aktiivselt nõustunud.